Zwroty

 

W ciągu 14 dni od otrzymania towaru można dokonać jego zwrotu. 

 

JAK TO ZROBIĆ?

 

KROK 1.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

 

KROK 2.

ZWRÓĆ TOWAR

 

KROK 3.

OTRZYMASZ ZWROT ŚRODKÓW

 

Aby dokonać zwrotu należy wypełnić Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i załączyć formularz do przesyłki zwrotnej.

>

Zwracany produkt wraz z formularzem należy wysłać na adres:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

>

Zwrot kosztów nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania formularza.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór 

 

Regulamin zwrotów: 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 683 z późniejszymi zmianami). Do zachowania terminu przez konsumenta wystarczy wysłanie do Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pisemnie na adres: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl). Konsument może skorzystać z załączonego powyżej Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust.1.powyżej.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (niepoklejonym i niepopisanym), tak by nadawał się on do powtórnej odsprzedaży. Zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 9. Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedającego zwracanego towaru konsument winien załączyć do zwracanego towaru np. paragon, fakturę, itd.
 10. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument.