Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl, w tym zasady: składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym www.sklep.bbraun.pl, wysyłania zakupionych towarów, płatności za zamówione towary.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy www.sklep.bbraun.pl znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.bbraun.pl jest własnością Sprzedającego:

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788-00-08-829
Tel: +48 61 44 20 100
Nr KRS - 0000094176

  1. Sklep internetowy www.sklep.bbraun.pl prowadzi sprzedaż towarów, nie będących wyrobami farmaceutycznymi, poprzez sieć Internet.
  2. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Pracownik ds. Sprzedaży Stomatologii:

Marta Białasik

tel. +48 61 224 66 96

tel. kom. +48 795 406 943

fax. +48 61 44 20 280

e-mail: marta.bialasik@bbraun.com

 

Pracownik ds. Sprzedaży Stomatologii:

Magdalena Rozwód

tel. 61 44 37 590

fax. 61 44 20 280

e-mail: magdalena.rozwod@bbraun.com


Klienci zagraniczni i zamówienia wysyłane za granice kraju nie są obsługiwane przez sklep internetowy www.sklep.bbraun.pl.

 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO - REJESTRACJA
  1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.bbraun.pl/sklep, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.sklep.bbraun.pl oraz składania zamówień towarów, niezbędne jest:
   • urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową oraz dodatkiem Flash Player,
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl z infrastrukturą techniczną klienta.
  3. Klient ma obowiązek korzystać ze sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie przez klienta czynności o charakterze bezprawnym oraz dostarczanie za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl treści bezprawnych.
  4. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez klienta na towary znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami ust. 5. niniejszego regulaminu.
  5. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.sklep.bbraun.pl (założenia konta klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło, zaakceptować Regulamin sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień klienta.
 2. ZAMÓWIENIA
  1. W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) Kupujący musi zalogować się w sklepie internetowym www.sklep.bbraun.pl przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  3. W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) Kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie go/ich do Koszyka), a następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" wysłać zamówienie (ofertę kupna) do Sprzedającego.
  4. Kupujący otrzyma od Sprzedającego automatyczny e-mail potwierdzający, że Sprzedający otrzymał zamówienie („Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia"). Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia wysłanego przez Kupującego zamówienia (oferty kupna).
  5. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia („Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia"). W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedającego Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
  6. Zamówienie zostanie zrealizowane, a umowa sprzedaży zawarta pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie. W przeciwnym wypadku klient jest informowany przez obsługę sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl o braku możliwości realizacji zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży oraz ewentualnie o przewidywanym możliwym terminie realizacji takiego zamówienia.
  7. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Kupującego. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z tych powodów, Sprzedający ma prawo od umowy odstąpić i żądać zwrotu poniesionych kosztów.
  8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wysłania przez Sprzedającego Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust.7. poniżej.
  9. Wysyłka zakupionych towarów następuje do 14 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust.6. powyżej.
 3. CENY
  1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.sklep.bbraun.pl są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Do każdej ceny zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT). Wszystkie narzędzia oferowane w sklepie internetowym objęte są 8% stawką podatku od towarów i usług (VAT).
  2. Do ceny zamówionych towarów należy doliczyć koszt przesyłki obliczony zgodnie z pkt. 5. ust. 3. niniejszego regulaminu.
 4. WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY
  1. Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Wszystkie przesyłki są objęte ubezpieczeniem. Koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedający.
  3. Koszty dostawy:
   • zakupy do 500 netto - koszt wysyłki 12,99 zł netto (+ 23% podatku od towarów i usług (VAT)),
   • zakupy powyżej kwoty 500 zł netto - dostawa gratis
  4. Odbierając towar od Kuriera Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania).
  5. W przypadku przyjęcia przesyłki od Kuriera i dostrzeżenia wady opakowania lub towaru Kupujący powinien w obecności Kuriera sporządzić Protokół Szkody (podpisany przez Kupującego i Kuriera) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym. W przypadku ujawnienia wady towaru w terminie 14 dni od momentu odbioru przesyłki od Kuriera Kupujący ma obowiązek natychmiast poinformować Sprzedającego (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym fakcie, zgłaszając reklamację.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
   • przelew - z odroczonym terminem płatności do 7 dni po otrzymaniu przesyłki, pod warunkiem dostarczenia Sprzedającego następujących dokumentów: NIP, REGON, KRS lub Wpis do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej
   • gotówką – przy odbiorze towaru.
  2. Kupujący dostarcza dokumenty wymienione w ust. 1.powyżej drogą elektroniczną lub pocztą, a wysyłka zamówienia następuje po otrzymaniu w. w. dokumentów.
  3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT na podstawie danych wpisanych przez Kupującego do formularza rejestracyjnego. Faktura jest dostarczana do Kupującego wraz z przesyłką.
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY („ZWROT")
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 683 z późniejszymi zmianami). Do zachowania terminu przez konsumenta wystarczy wysłanie do Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
  3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pisemnie na adres: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl). Konsument może skorzystać z poniższego wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust.1.powyżej.
  6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (niepoklejonym i niepopisanym), tak by nadawał się on do powtórnej odsprzedaży. Zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
  9. Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedającego zwracanego towaru konsument winien załączyć do zwracanego towaru np. paragon, fakturę, itd.
  10. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO ZA WADY TOWARU
  1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. Wszystkie prezentowane przez sklep internetowy www.sklep.bbraun.pl towary są nowe i nieużywane.
 8. GWARANCJA
  1. Sprzedający udziela:
   • dwuletniej gwarancji w przypadku narzędzi typu standard
   • trzyletniej gwarancji w przypadku narzędzi z twardą wkładką
  2. Gwarancja nie obejmuje niżej wymienionych przypadków:
   • zużycia wynikającego z normalnego toku eksploatacji (np. stępienie się ostrzy tnących narzędzia, starcie się powierzchni części roboczej, zużycie elementów złącznych i powstałych w związku z tym nadmiernych luzów w złączu) i tym podobnych przypadków wymienionych w kartach gwarancyjnych,
   • niewłaściwego stosowania, niezgodnego z przeznaczeniem,
   • mechanicznego uszkodzenia lub nadmiernego obciążenia,
   • uszkodzeń korozyjnych (np. wżery, przebarwienia powierzchni) powstałych w trakcie używania w wyniku kontaktu z agresywnymi substancjami chemicznymi (np. roztworami soli),
   • niewłaściwego obchodzenia się, czyszczenia i konserwowania podczas przygotowywania ich do ponownego użycia lub składowania,
   • niewłaściwej sterylizacji,
   • stwierdzenia naprawy bądź jej usiłowania przez podmiot inny niż autoryzowany serwis Sprzedającego.
 9. REKLAMACJE
  1. W przypadku otrzymania przez Kupującego towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedający gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Sprzedającego i odesłania towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

   W przypadku wyczerpania zapasów Sprzedający skontaktuje się z Kupującym i ustali możliwie najszybszy czas dostawy towaru bez wad lub zasady zwrot pieniędzy.
  2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl Kupujący ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
  3. W przypadku korzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z rękojmi, jeżeli towar ma wadę, Kupujący może:
   • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów,
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  4. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
  5. Reklamacje należy składać w następujący sposób: należy pobrać i wypełnić Formularz Zgłoszenia Reklamacji, a następnie dokument wraz z reklamowanym towarem odesłać na adres: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
  6. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania zareklamowanego towaru.
  7. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Konsultantem, w szczególności pod adresem poczty elektronicznej: stomatologia.acp@bbraun.com.
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl przetwarzane są przez Sprzedającego - Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, który jest ich administratorem, w celu przyjęcia i realizacji zamówienia oraz jego dostawy i obsługi w zakresie umowy sprzedaży - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.bbraun.pl po uzyskaniu zgody klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedającego - Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64- 300 Nowy Tomyśl, który jest ich administratorem - w celach marketingowych i akwizycyjnych, w szczególności do przesyłania newslettera - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Dane osobowe klienta przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.bbraun.pl po uzyskaniu zgody klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedającego - Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64- 300 Nowy Tomyśl, który jest ich administratorem - w celach statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zmiany i wykreślenia danych klient może dokonać samodzielnie, poprzez modyfikację lub likwidację konta użytkownika.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem założenia konta i realizacji zamówienia.
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres sześciu lat licząc do końca roku podatkowego, w którym zrealizowano ostatnie zamówienie.
  7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że dane osobowe podane w formularzu adresowym, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
  8. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.sklep.bbraun.pl - pliki ( „cookies").
  9. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności należy kontaktować się z Konsultantem pod adresem: stomatologia.acp@bbraun.com.
  10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  11. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl lub adres poczty elektronicznej: stomatologia.acp@bbraun.com
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.sklep.bbraun.pl - w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny - stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  2. Wszelkie informacje na temat narzędzi w ofercie sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep internetowy www.sklep.bbraun.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oczywiste omyłki zawarte w ofercie.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ewentualnie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późniejszymi zmianami)tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  4. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów towarów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego www.sklep.bbraun.pl jest Aesculap Chifa Sp.z o.o. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz.U.z 2018 r., poz. 1191 z późniejszymi zmianami) jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody Aesculap Chifa Sp. z o.o. będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.
  5. W razie niejasności lub pytań dotyczących niniejszego regulaminu proszę kontaktować się z Konsultantem pod adresem: stomatologia.acp@bbraun.com 

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.bbraun.pl konieczne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.


Pobierz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość